国学经典弟子规三年级

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

入则孝

rù zé xiào

【入则孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。出则悌

chū zé tì

【出 则 悌】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄谨

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物, 及 时 还 ,后 有 急 ,借 不 难信

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜泛爱众

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言亲仁

qīn rén

【亲 仁】

tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏余力学文

yú lì xué wén

【 余 力 学 文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

三年级弟子规全文带拼音

弟子规人教版和注音版区别是适应人群不同。

1、弟子规人教版适合三年级以上的学生品读,正文带拼音,下文用通俗的语言解释,只要能认识字的都能看懂。

2、弟子规注音版一年级的小朋友就可以读,从小就可以培养孩子学习国学知识的习惯。

3、《弟子规》以《论语·学而》中弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文为总纲要。分为五个部分,具体列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。是启蒙养正,教育子弟敦伦尽份防邪存诚,养成忠厚家风的最佳读物,是集中国传统家训、家规、家教之大成《弟子规》基本为三字一句,每句押韵,十二字表达一个相对完整的意思,全文三百六十句,共九十行一千零八十字,内容浅显易懂,很快流传开来,且影响之大,读诵之广,仅次于《三字经》。这本不起眼的儿童普及读物,成就了李毓秀的文名。

4、《弟子规》共1080字,分别列出113件事情,其中孝(入则孝)24则,弟(出则弟)13则,谨24则,信15则,泛爱众21则,亲仁4则,学文(余力学文)12则。

弟子规节选三年级上册

《弟子规》教学设计

教学目标:诵读《弟子规》感悟古典诗文中的做人道理;培养热爱祖国文化的情感。教学重点:采用各种方法诵读《弟子规》,演译《弟子规》,领悟《弟子规》的内涵。教学难点:引导学生批判性的对待古典文化,汲取精华,去其糟粕,培养学生初步的辩证思想。教学过程:一、 启发谈话,导入新课。同学们我们的中华民族具有悠久的历史,灿烂的文化。你们知道的经典性的诗文有哪些呢?(出示课件:《三字经》《千字文》《论语》《弟子规》四大名著《红楼梦》《西游记》《三国演义》《水浒传》等图片)今天我们学习《弟子规.》你们猜猜"弟子规"是讲什么的呢?二、自由诵读、整体感悟。1、 读一读,想一想,《弟子规》主要的内容有哪些?是什么意思?(板书:孝、涕、谨、信、爱、仁、学文。)2、 背一背,唱一唱。原文是怎样介绍这些内容的?3、 学生或读、或背、或唱、或演。4、 提示:在这些内容中,作者为什么把"学文"放在后面呢?难道学习文化知识不重要吗?二、 交流方法 展示成果。1、 同学们运用了那些方法学习《弟子规》?(随机板书:唱、诵、舞、讲、画、演)2、 请自由组合,一起商量商量,准备表演。3、 学生交流、准备。4、展示成果:要求:(1)告诉大家,展示的形式;(2)选择这个内容的理由;(3)其他同学观看是虚心学习。表演(老师相机评价,点拨,)5、小结:我们班同学真是多才多艺,学习方法很巧妙,很有趣。例如:把其中的一段话改编成一个小品,唱拍手歌;画一幅画;编舞蹈等等。希望同学们在今后的学习中,也能用上这些有趣的方法,还可以创造更多的新方法,使我们的学习更加有趣。同学们欣赏了古腔古韵的《弟子规》,有什么感想和启发吗?帮助学生(1) 学会做人;(2)促进语文学习;(3)取其精华、取其糟粕。三、 课堂拓展 深化认识。1、 老师推荐名句:(课件显示)(1)、温故而知新,可以为师矣。(2)、学而不思则罔,思而不学则殆。(3)敏而好学,不耻下问。(4)知之者不如好知者,好知者不如乐知者。(5)吾日三醒吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?2、学生带读,然后齐读。3、老师介绍:古代的"忠""孝""仁""义"等思想在现代社会仍然被人们所推崇。湖北有一个退休工作人员编写了一本新《家训》受到家长、老师以及同学们的喜爱。课件显示:羊有跪乳之恩,鸭有反哺之情,孝也!蜜蜂职责分明,大雁飞行有序,礼也!鸡非定时不鸣,燕飞春社不至,信也!鹿得草而寻群,蚁得食而报众,义也!蜘蛛结网而食,鹦鹉学舌而语,智也!诸物本无知,却具天性美德,人为万物之灵,立身处世,岂肯愧对于物?4、 最后老师给大家一些寄语:(课件显示)忠心献给祖国,孝心献给父母,爱心献给社会,诚心献给伙伴,上进心留给自己。1、 同学们,中国古代的经典文化,经历历史风雨的洗礼,仍然流传至今,必然有它存在的原因。同学们在以后的课外阅读中,多接触一些古诗文,并且做到学以致用、古为今用。那样,不仅会获得无穷的乐趣,积淀深厚的文化底蕴,而且一定会像《弟子规》最后几句所说的"勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致。"板书: 走进《弟子规》孝、悌、谨、信、爱、仁、学文取其精华、去其糟粕