品读国学经典弟子规 弟子规全文360句

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

进则孝

rù zé xiào

【进则孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 ,勿 私 躲 ,苟 私 躲, 亲 心 伤。

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 往。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

谏 不 进 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 尽。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 逝世 者, 如 事 生。出则悌

chū zé tì

【出 则 悌】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄谨

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 ,如 执 盈 ,进 虚 室 ,如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场, 尽 勿 近,邪 僻 事, 尽 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 进 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物, 及 时 还 ,后 有 急 ,借 不 难信

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善, 即 思 齐 ,纵 往 远 ,以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 ,回 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜泛爱众

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 年夜 者, 看 自 年夜, 人 所 服 ,非 言 年夜

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言亲仁

qīn rén

【亲 仁】

tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏余力学文

yú lì xué wén

【 余 力 学 文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

弟子规全文无拼音课文

背诵《学生规》《三字经》《千字文》

需要明确做人的事理

背诵唐诗宋词尽句和律诗

需要感应感染汉语的音韵美和意境美

但背诵人物和典故众多的《长恨歌》

朱美霞教员的学生是若何做到的?

可可是一位3岁的秦汉胡同“老”学员。

在她20个月的时辰,就已经被爸爸妈妈抱在怀里,初步听朱美霞教员讲《三字经》。

“那时她还不太会措辞,经常在我教室里跑圈儿。看抵家长把一个白纸般纯粹的宝宝送到课堂上,我就尽量把好听的故事和经典的常识讲给她听,吸引住她。”朱教员说。

可可的怙恃,也鼎力支撑孩子的进修。

每次上完课,在回家路上的车里,可可妈妈会带她一遍一遍复习诵读当天的课文。等抵家时,可可已经根本能够把课文全数背出来了。

就天天如斯。

过了一个月,朱美霞教员知道后,很是激动。

“可可怙恃的做法完整准确,因为家长在孩子进修过程中起到的浸染很是年夜。引领孩子走近经典,为孩子打开文化的年夜门,家长的重要性一点不比教员差。”

“在初期进修过程中,孩子往往自觉性较差,需要家长陪伴。在上行下效方面,家长的身教浸染远弘远于言传。怙恃陪伴孩子一路做诵读日课,会年夜年夜增进孩子的进修热情,还有利于亲子情绪升温。”

“按时督促也很重要。习惯的养成并非一朝一夕间完成,而孩子自觉性往往有限,需要爸爸妈妈按时督促,避免惰性发展。教之道,贵以专,专心和恒心很是重要。”

垂垂的,可可不再需要怙恃陪伴上课了。而且每次回家后,她城市跟妈妈分享自己学的新内容。

从《学生规》《三字经》到《千字文》《拼音》《声律启蒙》,可可一向追跟着朱美霞教员。

可可已经三岁多,在上幼儿园小班。此刻,她依然天天连结诵读,而且能将840字的《长恨歌》全文背出,还成了班里的小明星。

《长恨歌》涉及到众多历史人物和典故,孩子们很难单靠逝世记硬背将全文背诵下来,即使记住也无法形成持久记忆。

对于诗中人物和典故,可可事实下场是若何做到了如指掌的呢?

“我们在课堂上有圣贤故事和礼仪剧场两个环节,”朱美霞教员介绍,“每次我会和孩子们一路表演,再现诗文中的故工作境。孩子们再次诵读这些诗文时,脑海中不是抽象的概念,而是自己熟悉的同学和教员,以及一个又一个的表演场景,这对记忆有相昔时夜的赞助。”

《长恨歌》这种作品,简直是课堂表演的好素材,几乎课堂上每个孩子都可以介入其中。

故事永远是吸引孩子的。

但对于孩子来说,比听故事更有吸引力的,是介入到故事里面,在故事中切身饰演一个又一个的脚色。

在课堂上,每个孩子一听朱美霞教员请求再现故事场景,城市当即变得兴致勃勃,纷歧会儿就陆续酿成黄喷香、孔融、孟子、唐玄宗等人物。

在朱教员看来,这些小小的历史脚色浸染一点都不小。

“我们每小我生平都在跟人打交道,是以需要从小造就孩子的礼仪规范。就像孔子说的那样,不学礼,无以立。”

“再一个,我希看经由过程这些有趣的场景再现,造就孩子们的文化之根。生长假如我们连自己的历史和文化都感应目生,未来若何立于世界之林呢?”

无数像可可一样的小学员,恰是这样一点一点亲近中国传统文化,在快活中吸收先贤的聪慧。

国文教员:朱美霞教学地址:镇坪馆安徽师范年夜学哲学硕士(中国哲学、唐宋词文学研究标的目的)持有中小学国家教师资格证研究生时代自力完成多项教训部重点科研项目2011年师从复旦年夜学许年夜平教授列入第53期“幸福人生”国学研读班2013年师承中国诗学中心杨柏岭教授研究老庄哲学与唐宋词史2014年担负芜湖市传统文化增进会义工教习汉字文化与传统礼仪现为秦汉胡同专职教师创作有中篇小说《檀相忆》及多篇散文诗歌

弟子规全文360句

《学生规》全文一共360句。

关于《学生规》的介绍如下:

《学生规》,原名《训蒙文》,是清朝李毓秀所作的三言韵文,约作于康熙年间;后经贾存仁(一说贾有仁)修订改编,命名为《学生规》。该文共为五个部门,其首章“总叙”将孔子的话,用三字句改编而成,正文分为“进则孝,出则悌”“谨而信”“泛爱众,而亲仁”“行有余力,则以学文”四个部门,并对其进行阐释 ;重要列举了为人后辈在家、外出,待人、接物、处世、肄业时应有的礼仪规范。

该文用佛家天台宗 " 五重玄义 " 的方法演义《学生规》113件事背后的义理,便于进修者能切进其中。清朝时,《学生规》被朝廷高度器重,被定为幼学必读教材,并被誉为“开蒙养正最上乘”的读物。主题思惟:《学生规》的中心思惟缭绕《论语·学而》中“学生进则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”而分析。重要包含:孝亲敬长,《学生规》全文的主题为孝。慎行谨言、讲究诚信、爱众亲仁,善以待人、进修规范及能力。