国学经典亲 国学合集APP免费版

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

进则孝

rù zé xiào

【进则孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 ,勿 私 躲 ,苟 私 躲, 亲 心 伤。

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 往。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

谏 不 进 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 尽。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 逝世 者, 如 事 生。出则悌

chū zé tì

【出 则 悌】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄谨

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 ,如 执 盈 ,进 虚 室 ,如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场, 尽 勿 近,邪 僻 事, 尽 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 进 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物, 及 时 还 ,后 有 急 ,借 不 难信

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善, 即 思 齐 ,纵 往 远 ,以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 ,回 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜泛爱众

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 年夜 者, 看 自 年夜, 人 所 服 ,非 言 年夜

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言亲仁

qīn rén

【亲 仁】

tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏余力学文

yú lì xué wén

【 余 力 学 文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

国学经典亲人

让我们配合传承平易近族的聪慧,用中华五千年的文化津润我们的心坎。下面是我为你收拾了“国学经典主持词范文”,希看能赞助到您。   国学经典主持词范文(1) 男:尊重的列位带领、教员。 女:亲爱的同学们。 合:年夜师下战书好! 男:中华文化,积厚流光。 女:国学经典,诵读不衰。 男:国学经典是前人留给我们的一杯琼浆,喷香醇而清冽。 女:国学经典是圣贤留给我们的一曲尽唱,温馨而久远。 男:诵读国学经典,让华夏精力在我们的血脉中流淌。 女:诵读国学经典,让平易近族文化支撑我们人格的脊梁。 合:让我们寻着先贤的萍踪,往倾听前人的教训,吟诵圣人的篇章。 男:雅言传承文明。 女:经典浸润人生。 合:南关小学“国学经典诵读角逐”此刻初步。 首先让我们以强烈热闹的掌声接待敬爱的刘校长为本次运动致辞。 (校长讲话) 男:这是先贤用文字雕镂的灯盏,那亘古不息的光线穿越历史的烟尘,无声的照亮了我们心坎的漆黑。让我们一路凝听圣贤的真言。请听《增广贤文》节选朗诵:闫安。 女:汉乐府指由汉代时乐府机关所采制的诗歌。是继《诗经》之后,我国古代平易近歌的又一次年夜汇集,汉乐府中,良多诗歌广为撒播。请听《长歌行》朗诵:李想。 男:苔痕绿,草色青,调素琴,阅金经。好一个雅趣陋室,好一个陋室主人。请听《陋室铭》朗诵:张洪涛。 女:看!雨中飘动的蛇矛,梦回千年的宋朝,将军凭栏而吊,满腔的恼怒与豪情,化作这绵绵细雨。听!那是将军无法释怀的万千愁肠……念!那是铁汉壮阔的无限考虑。请听《满江红》朗诵:董宗泽。 女:这是前贤用思惟编织的风帆,那摆渡魂灵的桨橹划过岁月的风霜,无言地把我们载向夸姣的彼岸,让我们一路吸收前贤的教训。请听《增广贤文》朗诵:高子恒。 男:这是先贤们精选的立身规语,拥有它,就能使我们找到生命之船的司南,践行它,将会谱出完善的人生诗篇。请听《学生规》之进则孝。 朗诵:蔡欣如聂强。 女:滔滔长江东逝水,淘尽了若干好多铁汉。羽扇纶巾不在,雄姿英发犹存,古今若干好多事,都付笑谈中。请听《念奴娇·赤壁怀古》朗诵:杨文靖。 男:江潮连海,月共潮生。江水曲曲弯弯,绕过花卉遍生的春之原野,清明澄彻的六合宇宙,仿佛使人进进了一个纯净的世界。请不雅鉴赏《春江花月夜》,朗诵:唐俊鹏。 女:熟读唐诗三百首,不会作诗也能吟。中华古诗音韵和谐,朗朗上口,良多撒播佳作成为了我们的吟诵首选。请听《古诗三首》,朗诵:冯娴静婷。 男:秦汉圣贤,超脱潇洒,洞察深奥,真知高见。诵读其佳作,修身清净,自足自豪。请听《淮南子》节选,朗诵:杨欣雨。 女:功盖三分国,名成八阵图。羽扇轻摇,御敌于千里之外。这就是传奇军师诸葛亮。公元228年冬,诸葛亮获悉魏军攻吴兵败,关中衰弱,于是上《后出师表》决心再次北伐。此表对仗工整。音节铿锵,情绪诚挚,酣畅平易。请不雅鉴赏由李丹彤朗诵的《后出师表》。 男:当我们远看夜空,看见朗朗明月之时,心中老是引起无限联想。我们天然会想到“明月几时有,把酒问苍天”,请听《水调歌头》,朗诵:王雪。 女:礼貌风流美,文明年夜雅存,恭听怙恃言,谨行后世道。请听《学生规》节选,朗诵:一年级全数同学。 男:时刻流逝,如江河进海一往无回。人生苦短,看朝暮间青丝变白雪。悲而能壮,哀而不伤。请不雅鉴赏李白的《将进酒》,朗诵:五年级全数同学。 女:我是雏鹰,展翅高飞在蓝天。我是雪莲,点缀巍峨的玉龙雪山,我是中华少年,心系壮年夜祖国的决意信念。请听《中华少年》,朗诵:六年级全数同学。 男:这是一轴花团锦簇的画卷,让人读出无限的赞叹。这是一座美伦美奂的宫殿,让人心生无限的沉沦。它有为人处事的忠言,有涵养操行的妙言。请听《格言联壁》,朗诵:二年级全数同学 女:游玩见本意天良,承欢显真情。泰山曾做砺,沧海几扬尘。典雅的诗句,唯美的乐律,揭示着汉语的神奇。请听《笠翁对韵》,朗诵:三年级全数同学。 男:透过历史的眼眸,我们站在岁月的肩膀上远眺。 女:面临这个继往开来、日新月异、继往开来的时代。 合:我们肩负沉甸甸的嘱托,我们憧憬夸姣的未来。 男:请听《少年中国说》,朗诵:四年级全数同学。 男:中华经典的铿锵音韵还在我们耳边回响。 女:中华经典的千古风度还在我们心头泛动。 男:畅游在诗文的海洋,我们的襟怀胸襟变得加倍壮阔。 女:站立在诗文的山巅,我们的视野变得加倍高远。 男:我们在回味中享受诗情画意! 女:我们在诵读中感应感染美文经典! 合:愿五千年文化瑰宝年夜放异彩,愿华夏儿女豪情满怀,再谱新乐章。 男:南关小学国学经典朗诵角逐到此竣事。 合:祝教员们身段健康、工作顺遂。祝同学们进修提高、快活成长,再会。   国学经典主持词范文(2) 男:尊重的列位带领、教员 女:亲爱的同学们 合:年夜师好! 男:伴跟着挫折与奋斗,伴跟着欢欣与悲苦,历史的身躯穿越时空位道,以诗美的情势向我们走来。 女:凝听着她回响久远的足音,百年中国诗化的糊口与情绪,激荡在我们的回想与陈述之中。 男:我们是作为凝听者凑集到这里的,我们又是作为论说者站在了这个舞台上。 女:我们从百年中国浩瀚的诗歌海洋中,摘取了几朵浪花,用我们的心灵和声音,往回复中兴昔时浪花飞溅时的精巧与潇洒,壮怀与鼓舞感动。 男:弘扬中华优良文化。女:打造精彩人生底色。 男:晓村小学五(1)中队“与经典同业与圣贤有约”主题班队会此刻初步。 第一部(闲情) 男:经典国学诵读运动正在晓村小学如火如荼地开展着,首先有请我们的快板小队上场,说说她们诵读经典的快活。请不雅鉴赏快板三句半《经典美文进校园》。 男:快板三句半,把我们领进了经典诗文的殿堂。神奇俏丽的四时风光,更是叫人赞叹于年夜天然的造化神工!看,各小队给我们带来了诗人笔下的天然风光图。 女:四时风光美如画,诗人笔下的每一个季节都有其迷人的魅力。咱们就以小队为单元睁开角逐,比一比哪一队同学背诵的描写天然风光的古诗多。 第二部(友谊) 女:在诗的形象中,我们不雅鉴赏着人杰地灵的天然风光。 男:在诗的形象中,我们感应感染着文人们悠然适意的闲情。 女:“一切景语皆情语”,诗是真情的流露。 男:“折花逢驿使,寄与陇头人。”是相隔万里的伴侣间真情而潇洒的问候。 女:“独下千行泪,开君万里书。”是家国难回之人对祖国故人故友的魂牵梦萦。 男:“同门为朋,同志为友”,伴侣间的情绪,弥足可贵。 女:“莫愁前路无良知,全国谁人不识君。”让我们吟诵着感人心魄的友谊诗篇,往寻找糊口和进修中的良知吧! 背诵篇目:《送元二使安西》、《别董年夜》、《芙蓉楼送辛渐》、《赠汪伦》. 第三部(亲情) 男:人的情绪世界可谓千姿百态,在人类夸姣情绪的百花园中,有一支尤为鲜艳芬芳的花卉。那就是最炽热的,最深挚的,最无私的亲情。请听女声小合唱《游子吟》 男:一首《游子吟》深深地拨动了人们的心弦,博得了千百年来无数读者的强烈共叫。怙恃辛苦鞠育之情,儿女定当涌泉相报。下面请听相声《慈母心》。 女:拳拳爱心,一览无遗。洗澡在亲人这无私的爱的光辉中,是何等幸福。“每逢佳节倍思亲”,异乡的游子更是关心悬念捆扎着远方的亲人。有请男同学们为年夜师吟诵王唯的《九月九日忆山东兄弟》。 第四部(乡情) 女:短短的诗句,透着浓浓的亲情。 男:淡淡的忧闷,远寄深深的忖量。 女:“故园东看路漫漫,双袖龙钟泪不干。”这是思乡游子绵绵不竭的情思. 男:那古老深挚的乡土故园之情,紧紧地根植于人们的心坎。 女:在思乡的诗句中,以李白的《静夜思》最为出名,让我们一路来表演朗诵吧。 男:“儿童相见不领会,笑问客从何处来。”一幅生动的画面,烘托出一个久别游子的沧桑和喜悦,有请女同学为年夜师背诵贺知章的《回籍偶书》. 第五部(爱国情) 女:谁不爱老家,谁不恋故土,这是一种儿女对母亲般的关心悬念捆扎。 男:祖国是老家的延伸,“家国”两字从来就是慎密相连的 女:当国家遭遇战乱之时,诗人们拿起手中的笔,写下了一首首鼓舞感动激动慷慨年夜方的爱国诗篇。请不雅鉴赏诗朗诵《少年中国说》 尾声 男:闲情、友谊、亲情、老家情、爱国情,好一派迷人的情绪风光。 女:那情真意切的情思,在我们心灵的回音壁上激起悠远的回响,余音袅袅,如缕不尽。 男:中华古诗文浩若烟海. 女:华夏文明光辉残暴。 男:让我们多学中华经典文化,持续平易近族优良传统,做真正的龙的传人。最后请不雅鉴赏歌曲《龙文》,同时也请同学们将自己精心筹办的经典诵读手抄报揭示给年夜师。 男:站在黑板与课桌之间,我要播种真的心坎。 女:站在历史与未来之间,我要进修善的风仪。 :站在人类与宇宙之间,我要追寻美的理想。 女:我们求真、积善、悟美。我们撒下勤恳,播种希看。 男:金色的童年,阳光残暴,童年时刻我们亲近中华经典。 女:火红的青春,如梦如幻,校园内外我们诵读中华经典。 男:同学们,让我们一路捧读中华经典,亲近根文化,获取年夜聪慧,成绩善人生吧! 男:下面掌声有请中队教训员黄教员讲话。 第六、退旗 女:全数立正,退旗,全数队员行队礼。 男:诵读中华经典,让优良的平易近族精力在我们血脉中流淌。 女:诵读中华经典,让平易近族文化聪慧支撑我们人格的脊梁。 男:下面我颁布:五(1)中队“与经典同业与圣贤有约”主题队会到此竣事。请年夜师有序退场。   国学经典主持词范文(3) A:尊重的列位带领、列位教员 B:亲爱的同学们 合:年夜师早上好。 B:中华文化积厚流光。 A:国学经典诵读不衰。 A:年夜凌河奔流不息传承着唐诗宋词的清冽与甘醇。 B:奉国寺晨钟暮鼓,委婉着两千二百年的的华夏精力。 A:造就社会主义焦点价值不雅观在“道德义县”光鲜旌旗引领下。 B:实现中华平易近族巨年夜回复的中国梦,在国学经典的陶冶沾染下。 A:诵读国学经典,让华夏精力在我们的血脉中流淌。 B:诵读国学经典,让平易近族文化支撑我们人格的脊梁。 A:读经史子集,沾染国学魅力。 B:诵三百千弟,奠基人文根本。 A:我们传承,接过五千年熊熊燃烧的薪火。 B:我们发扬,演绎中华平易近族不朽的传奇。 A:在各级带领的亲切关心和带领下,在下层教师的辛苦劳动和同学们的热情介入下。 B:义县小学“诵读国学经典弘扬传统文化”国学诵读运动历经尝试推广、预赛、复赛三个阶段,终于迎来了激感人心的决战时刻。 A:请承诺我来介绍一下在百忙中到会的列位带领。 让我们年夜师对列位带领的到来浮现强烈热闹的接待和衷心的感谢。 B:担负今天角逐评委工作的是_____。进修黉舍副校长王晓红;进修黉舍小教部语文教研员韩蕊;进修黉舍小教部语文教研员刘伟。 A:经由下层黉舍的激烈角逐与汲引,今天的小选手过关斩将,代表各自黉舍,登上决赛舞台。 B:有请四个参赛队闪亮登场。 按照抽签次序,坐在一号台的是小学代表队。 (三名选手喊口号,下面拉拉队举起口号牌,追随喊口号。好比文昌文昌,全国无双) 坐在二号台的是小学代表队。 坐在三号台的是小学代表队。 坐在四号台的是小学代表队。 A:让我们年夜师用强烈热闹的掌声预祝四个参赛队旗开告捷,旗开得胜! B:好!我颁布,义县小学诵读国学经典弘扬传统文化首届国学常识角逐。 合:此刻初步! 角逐初步。 A:我们今天的角逐共有四个环节即:小我必答题、小组必答题、小我风险题、小组风险题,前进前辈行第一个环节:小我必答题。 小我必答题共有三个板块,国学小百花、国学年夜课堂、诗文背诵年夜比拼。首前进前辈行第一板块:国学小百花。 请看角逐端方。 这一板块的试题,重要采用答复标题的情势,方针在于赞助同学们广泛懂得中华优良传统文化的常识,包含文学、历史、绘画、技击、音乐、戏曲、医药、教训教学、社会文化等各个方面。 角逐方法:由每组第1号选手初步答复。每人要答复两个标题,每个标题10分,共20分。答对加分,答错不扣分。 好!请一号台一号选手选题。 主持人读题,读题后。 B:请选手作答。 下面进行第一环节小我必答题的第二板块:国学年夜课堂。 这一板块我们重要采用讲解的情势,查核同学们对于中华传统读物的懂得和贯通情况。请求同学们能够用自己的说话把诗文的概略意思批注确明确即可。角逐方法:由每组第1号选手初步答复。答对加20分,答错不扣分。 为公允起见,请二号台1号选手选题。 选手选题,主持人读题,读后“请选手作答”。 第三轮:诗文背诵年夜比拼。 这一板块,我们以背诵的情势,查核同学们对中华传统读物的记忆情况,重要包含看图背诵古诗和背诵国学经典启蒙读物两个内容。 角逐方法:由每组第1号选手初步答复。答对加20分,答错不扣分。每位选手的答题时刻不跨越4分钟。 主持人:请三号台一号选手选题。主持人读题。请选手作答。请评委打分。 男:书是一扇神秘的门,他垂青于每一位敲门者。敞开的门扉里,是一口淘不完的井,一座掘不尽的矿。 女:书是一扇清新的窗,她勉励着每一个寻梦者。推启的心窗外,是一片看不够的景,一腔抒不倦的情。 男:念书吧!让窘蹙和平庸远离我们。 女:念书吧!让博学和睿智丰硕我们。 合:念书吧!让历史和时刻记住我们。 男:聪慧充盈,笑迎黄河东进海,我们的声音浑朴而有力。 女:品味书喷香,坐看云卷云舒时,我们的神气自在而淡定。合:念书吧!让年青而澄澈的'心灵,一路书喷香、生平光辉! 男:“国学经典诵读”角逐到此竣事。   国学经典主持词范文(4) 【女】尊重的教员们 【男】亲爱的同学们 【合】年夜师下战书好! 【男】蒲月的春风情深意热 【女】蒲月的花海流溢飘喷香 【男】和着春潮,伴着夏韵 【女】在花团锦簇的季节里,我们迎来了贤昌平易近族中学“习经典、树美德、联袂共创多彩贵州俏丽老家年夜型诗文征集、演讲、常识竞猜运动”演讲角逐。 【男】请承诺我介绍一下本次运动中演讲角逐邀请到的评委,他们分辨是:陆万春教员、李时全教员、龙永昌教员、金渊凯教员、王红艳教员、尹德英教员、范秀清教员、陆舰教员、强如如教员、罗光翠教员。让我们以强烈热闹的掌声接待他们的到来! 【女】我颁布一下角逐端方尺度:总分10分。。演讲过程中吞吞吐吐、导致不能持续演讲扣0。2分。。。。 【男】接下来我们的18位选手即将闪亮登场了。 【女】18位选手,今天的舞台属于你们,尽情揭示你们的风仪吧! 【男】国学巨匠南怀瑾师长教师认为,“经典是浓缩了人文科学和天然科学等多方面常识的结晶”。全球经典教训专家王财贵博士认为:“经典是人类社会最有价值、最有用的常识”。北京年夜学教授王炳照认为:“经典是人类文明的精髓,是全人类的财富”。《国平易近日报》著文表述为“经典是经由时代淘漉和历史沉淀的文化精品。是以,我们可以这样说:国学经典,浓缩了中华五千年的文明,承载了中华平易近族的精力与道德,包容着中华平易近族独有的平易近族风仪,浮现了中华平易近族特有的文化价值和精力内在。 【女】学会糊口是当今社会需要人才必备根本技巧,孩子从小就要养成精采的糊口习惯,学会自强自登时糊口。《学生规》中就有多量文字带领孩子加强自身涵养,规范自己的步履,学会与他人和谐相处。请听1号选手,来自七(2)班赵文艳同学的演讲《国学经典,糊口行为的指南》。请2号选手做好筹办。 【男】请评委为1号选手打分。中国的孔子与印度释迦摩尼生于同时代,两人年数只差14岁。一个开创了延续3000余年的东方传统文化——儒学,一个创立了世界三多量教之一—释教。由此可见一斑。西方讲究的是哲学,我们有的是思惟。国学不仅仅是咱们看到的规范言行举止。造就学生健全人格。国学经典浮现出来的对事物、对人、对天然的见解都是未来人生的价值地址。我们要传承国学经典,请听,来自七(1)班罗信同学的演讲《传承经典》。请3号选手做好筹办。 【女】下面我颁布一下1号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为2号选手打分。国学经典中蕴涵的传统美德,在潜移默化中塑造着孩子们的人格,晋升着孩子们的素养。如孝亲敬长,诚实守信,谦恭有礼等。残暴的文明,也能使孩子对祖国更有情绪,加倍热爱自己的祖国,造就和塑造出具有平易近族意识、经世致用的下一代。请听,来自七(3)班李道省同学的演讲《诵读国学经典,弘扬仁爱美德》。请4号选手做好筹办。 【男】下面我颁布一下2号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为3号选手打分。西方有位学者说过一句意味深长的话:“谁都希看自己幸福,可谁都不知道什么是真正的幸福。”无庸置疑的是,我们都认可青少年时代所受的教训对于人生平的幸福具有决意性的影响,那么让孩子吸收什么样的教训呢?我们在众多的教训内容中倡始国学经典教训,这是因为对于青少年来说,国学经典教训是最有价值、质的教训,是奠基他生平幸福的根柢。请听来自七(5)班蒋维刚同学的演讲《文明美德,伴我成长》。请5号选手做好筹办。 【女】下面我颁布一下3号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为4号选手打分。学生学国学,使优良的祖国文化津润进他们求知的心坎。学生除背诵国学教材内容外,又知道教训意义的小故事。“腹有诗书气自华”,学生的变换是由内而外的,是在国学这一优良传统文化的营养中,造就道德,滋养心灵,转变气质。请听来自七(1)班选手莫兴隆同学的演讲《品国学经典,扬中华精力》。请6号选手做好筹办。 【男】下面我颁布一下4号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为5号选手打分。在漫长的历史过程中,国学经典已经深植于中国人的精力家园里,流淌在每个炎黄子孙的血脉中。经典是毗连我们和历史传统之间的一座桥梁,缺乏经典教训,我们就无法踏上回到自己精力家园的道路,只能成为文化上无家可回的流离者。请听来自七(2)班选手李林仙同学的演讲《炎黄》。请7号选手做好筹办。 【女】下面我颁布一下5号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为6号选手打分。部门学生爱心缺乏最显著的标识表记标帜就是斗劲自私、冷淡,缺乏责任感。他们处处以自我为中心,不能懂得长者的爱,不知道怎么往爱别人,对他人缺乏爱心。他们永远处在被爱的热阳中,却不愿意用爱回报别人。他们对怙恃不“知恩”,认为怙恃养育自己是理当的。我们该若何做呢?请听来自七(3)班选手金光芬同学的演讲《孝亲敬长,中华丽德代代传》。请8号选手做好筹办。 【男】下面我颁布一下6号选手的得分情况:往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,最后得分_____。请评委为7号选手打分。教训让学生学会做人,而爱心的造就又是做人的根本。国学教材中良多教训内容就是对学生进行爱心造就的。子曰:“学生进则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”孟子:“老吾老,以及人之老。幼吾幼,以及人之幼。”、“爱人者,人恒爱之。敬人者,人恒敬之。”现实糊口中我们若何往做呢?请听七(4)班赵文婷同学的演讲《己所不欲,勿施于人》。请9号选手做好筹办。 【女】往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,7号选手最后得分是。请评委为8号选手打分。以《三字经》《学生规》为代表的国学经典启蒙读物,可以说是对孩子教训的重要素材,其中不乏多量句段是教训孩子尊重怙恃,文明知礼,懂得感恩的内容。从小让孩子吸收这样的启蒙教训,如同种下一颗仁慈的种子,必将产生深远的影响。请听七(6)班金应玲同学的演讲《<学生规>,我们成长的伴侣》。请10号选手做好筹办。 【男】往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,8号选手_____。请评委为9号选手打分。进修干事为什么留心力不集中?就是因为心不定!若何才干让心安靖?念书,静能生智!读什么书?读国学经典,典能养德!请听七(4)班杨胜黎同学的演讲《熟读<三字经>,传承好美德》。请11号选手做好筹办。 【女】往失踪一个分_____,往失踪一个最低分_____,9号选手_____。请评委为10号选手打分。我们倡始国学经典教训,是基于传统经典对中华平易近族的历史和社会糊口产生了深远的影响和传神体认,是出于对中华传统文化血脉的尊重和发扬,是我们认可自己成为中华平易近族的子孙而且此刻也不想堵截这种亲缘关系的密意回想。请听七(5)班杨晓丽同学的演讲《弘扬中华,传流美德》。

国学合集APP免费版

1、古诗辞书

这是一款拯救文艺退化症的古诗词操作,帮你秒懂古诗词。在进修诗词时可浏览数十万首诗词,涵盖各类诗词场景,赞助你全方位把握诗词的注解和译文。2、唐诗宋词

唐诗宋词是中国文学史上的两颗明珠,唐代被称为诗的时代,而宋代则被称为词的时代。词源于平易近间,始于唐,兴于五代,盛于两宋。3、西窗烛

精选中国唐诗、宋词、古文,为你供给一个干净清新的不雅鉴赏空间。有年夜江东往的豪宕明快,有垂头弄梅的婉媚挫折,也有西窗剪烛的情深意重。诗词之美,时刻洗练。收录各类分歧题材的古诗词与现代诗歌等,一键搜索功效,标识表记标帜要害词。4、诗词年夜全

诗词年夜全app是一款诗词内容在移脱手机上浏览的手机软件。收录了秦楚汉、唐诗三百首、古诗三百首、楚辞、全唐诗、全宋诗词等经典之作,涵盖了小学、初中、高中的教材内容。5、为你读诗

「为你读诗」是中国首个以诗歌为起点和纽带,毗连人与人的诗意糊口平台与国际人文艺术平台,介入者包含国家元首、行业俊彦与通俗公共。

扩年夜材料:

诗词,是指以古体诗、近体诗和格律词为代表的中国古代传统诗歌。亦是汉字文化圈的特点之一。凡是认为,诗较为合适“言志”,而词则更为合适“抒情”。

诗词是论说心灵的文学艺术,而诗人、词人则需要把握成熟的艺术技巧,并按照严酷韵律请求,用凝练的说话、绵密的章法、充实的情绪以及丰硕的意象来高度集中地浮现社会糊口和人类精力世界。

中国诗发源于先秦,鼎盛于唐代。中国词发源于隋唐,风行于宋代。中华诗词源自平易近间,其实是一种草根文学。在21世纪的中国,诗词仍然深受通俗公共青睐。