弟子规国学经典对话 弟子规全文360句

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

进则孝

rù zé xiào

【进则孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 ,勿 私 躲 ,苟 私 躲, 亲 心 伤。

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 往。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

谏 不 进 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 尽。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 逝世 者, 如 事 生。出则悌

chū zé tì

【出 则 悌】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄谨

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 ,如 执 盈 ,进 虚 室 ,如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场, 尽 勿 近,邪 僻 事, 尽 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 进 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物, 及 时 还 ,后 有 急 ,借 不 难信

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善, 即 思 齐 ,纵 往 远 ,以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 ,回 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜泛爱众

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 年夜 者, 看 自 年夜, 人 所 服 ,非 言 年夜

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言亲仁

qīn rén

【亲 仁】

tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏余力学文

yú lì xué wén

【 余 力 学 文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致

孔子与弟子10个简短小故事

以下是我摘抄的孔子10个简短小故事:

1、孔子学琴:孔子年青时曾向师襄子进修抚琴,他很是吃苦,天天都要操练很长时刻。师襄子对他说:“你已经弹得很但要想成为真正的巨匠,还需要不竭地进修和提高。”

2、孔子与子贡:子贡是孔子的自得学生之一,他很是聪慧,但有时辰过于自豪。有一次,子贡问孔子:“假如我能治理好一个年夜国,我会怎么做?”孔子答复说:“首先要学会谦虚,不要自认为是。其次要懂得尊重别人的定见。

3、孔子与颜回:颜回是孔子最自得的学生之一,他很是尊重孔子。有一次,颜回问孔子:“您感应什么样的人才干称为正人?”孔子答复说:“正人要有崇高的道德,要懂得仁爱、虔敬、诚信、宽容等美德。”颜回听了孔子的话,勉力修身养性,后来成为了一位道德崇高的正人。

4、孔子与子路:子路是孔子的学生之一,他性格刚烈,有时辰等闲激动。有一次,子路问孔子:“我若何才干成为一个有聪慧的人?”孔子答复说:“要学会冷清思虑,不要被情绪摆布。

5、孔子与宰我:宰我是孔子的学生之一,他很是勤恳勤学。有一次,宰我问孔子:“我若何才干成为一个有道德的人?”孔子答复说:“要懂得仁爱、虔敬、诚信、宽容等美德。还要多做好事,赞助别人。”

6、孔子与子夏:子夏是孔子的学生之一,他很是聪慧,但有时辰过于自豪。有一次,子夏问孔子:“我若何才干成为一个有学问的人?”孔子答复说:“要勤恳勤学,不竭地进修新常识。还要虚心向他人就教,不要自认为是。”

7、孔子与子张:子张是孔子的学生之一,他很是尊重孔子。有一次,子张问孔子:“您感应什么样的人才干称为圣人?”孔子答复说:“圣人要有崇高的道德,要懂得仁爱、虔敬、诚信、宽容等美德。还要有博年夜的襟怀胸襟,能够包容一切。”

8、孔子与子游:子游是孔子的学生之一,他很是聪慧,但有时辰过于自豪。有一次,子游问孔子:“我若何才干成为一个有才干的人?”孔子答复说:“要勤恳勤学,不竭地进修新常识。还要多实践,锤炼自己的能力。”

9、孔子与子贡论政:子贡是孔子的自得学生之一,他很是聪慧,但有时辰过于自豪。有一次,子贡问孔子:“您认为一个国家的政治理当若何治理?”孔子答复说:“政治要以平易近为本,关心平易近生。还要依法治国,公允无私。”

10、孔子与学生论道:有一天,孔子和他的学生们在一路谈论道德涵养。孔子说:“一小我要想成为一个有道德的人,首先要懂得仁爱、虔敬、诚信、宽容等美德。还要多做好事,赞助别人。”学生们听了孔子的话,都深受启发,纷纷浮现要勉力修身养性。

弟子规全文360句

《学生规》的全文如下:学生规,圣人训。首孝悌,次谨信。泛爱众,而亲仁。有余力,则学文。怙恃呼,应勿缓。怙恃命,行勿懒。怙恃教,须敬听。怙恃责,须顺承。冬则温,夏则凊。晨则省,昏则定。出必告,反必面。居有常,业无变。事虽小,勿擅为。苟擅为,子道亏。 物虽小,勿私躲。 苟私躲,亲心酸。 亲所好,力为具。 亲所恶,谨为往。 身有伤,贻亲忧。 德有伤,贻亲羞。 亲爱我,孝何难。 亲憎我,孝方贤。 亲有过,谏使更。 怡吾色,柔吾声。 谏不进,悦复谏。 号泣随,挞无怨。 亲有疾,药先尝。 日夜侍,不离床。 丧三年,常悲咽。 居处变,酒肉尽。 丧尽礼,祭尽诚。 事逝世者,如事生。 兄道友,弟道恭。 兄弟睦,孝在中。 财物轻,怨何生。 言语忍,忿自泯。 或饮食,或坐走。 长者先,幼者后。 长呼人,即代叫。 人不在,己即到。 称长辈,勿呼名。 对长辈,勿见能。 路遇长,疾趋揖。 长无言,退恭立。 骑下马,乘下车。 过犹待,百步余。 长者立,幼勿坐。 长者坐,命乃坐。 长辈前,声要低。 低不闻,却非宜。 进必趋,退必迟。 问起对,视勿移。 事诸父,如事父。 事诸兄,如事兄。 朝起早,夜眠迟。 老易至,惜此时。 晨必盥,兼漱口。 便溺回,辄净手。 冠必正,纽必结。 袜与履,俱紧切。 置冠服,有定位。 勿乱顿,致污秽。 衣贵洁,不贵华。 上安分,下称家。 对饮食,勿拣择。 食适可,勿过则。 年方少,勿喝酒。 喝酒醉,最为丑。 步自在,立礼貌。 揖深圆,拜恭顺。 勿践阈,勿跛倚。 勿盘蹲,勿摇髀。 缓揭帘,勿有声。 宽转弯,勿触棱。 执虚器,如执盈。 进虚室,若有人。 事勿忙,忙多错。 勿畏难,勿轻略。 斗闹场,尽勿近。 邪僻事,尽勿问。 将进门,问孰存。 将上堂,声必扬。 人问谁,对以名。 吾与我,不分明。 用人物,须明求。 倘不问,即为偷。 借人物,实时还。 后有急,借不难。 凡出言,信为先。 诈与妄,奚可焉。 话说多,不如少。 惟其是,勿佞巧。 巧诈语,秽污词。 估客套,切戒之。 见未真,勿轻言。 知未的,勿轻传。 事非宜,勿轻诺。 苟轻诺,进退错。 凡道字,重且舒。 勿急疾,勿含混。 彼说长,此说短。 不关己,莫闲管。 见人善,即思齐。 纵往远,以渐跻。 见人恶,即内省。 有则改,无加警。 唯德学,唯才艺。 不如人,当自砺。 若衣服,若饮食。 不如人,勿生戚。 闻过怒,闻誉乐。 损友来,益友却。 闻誉恐,闻过欣。 直谅士,渐相亲。 无心非,名为错。 有心非,名为恶。 过能改,回于无。 倘点缀,增一辜。 凡是人,皆须爱。 天同覆,地同载。 行高者,名自高。 人所重,非貌高。 才年夜者,看自年夜。 人所服,非言年夜。 己有能,勿自私。 人有能,勿轻訾。 勿谄富,勿骄贫。 勿厌故,勿喜新。 人不闲,勿事搅。 人不安,勿话扰。 人有短,切莫揭。 人有私,切莫说。 道人善,即是善。 人知之,愈思勉。 扬人恶,即是恶。 疾之甚,祸且作。 善相劝,德皆建。 过不规,道两亏。 凡取与,贵分晓。 与宜多,取宜少。 将加人,先问己。 己不欲,即速已。 恩欲报,怨欲忘。 埋怨短,报恩长。 待婢仆,身贵端。 虽贵端,慈而宽。 势服人,心否则。 理服人,方无言。 同是人,类不齐。 流俗众,仁者希。 果仁者,人多畏。 言不讳,色不媚。 能亲仁,无限好。 德日进,过日少。 不亲仁,无限害。 小人进,百事坏。 不力行,但学文。 长浮华,成何人。 但力行,不学文。 任己见,昧理真。 念书法,有三到。 心眼口,信皆要。 方读此,勿慕彼。 此未终,彼勿起。 宽为限,紧用功。 工夫到,滞塞通。 心有疑,随札记。 就人问,求确义。 房室清,墙壁净。 几案洁,笔砚正。 墨磨偏,心不端。 字不敬,心先病。 列典籍,有定处。 读看毕,还原处。 虽有急,卷束齐。 出缺坏,就补之。 非圣书,屏勿视。 蔽聪慧,坏心志。 勿自暴,勿自弃。 圣与贤,可驯致。 《学生规》的简介 《学生规》是清代蒙学教材,焦点思惟是儒家的孝悌仁爱,是按照孔子教训编成的学童糊口规范。《学生规》全篇为三言韵文,全文共360句、1080个字,内容采用《论语》“学而篇”第六条:“学生进则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义。